όλα τα στάδια παραγωγής του κυκλώματος γίνεται από εμάς.
Το στάδιο της παραγωγής έχει ολοκληρωθεί, η ημερομηνία παραγωγής χαρακτηρίζεται από τη δοκιμή όλα τα κυκλώματα.